Výzkumné pracovnice z VÚKOZ koncem května v Římě na konferenci European vegetation survey – methods and approaches in a changing environment prezentovaly poster, který vznikl ve spolupráci s kolegy z Masarykovy univerzity a informuje o stávajících dílčích poznatcích pracovních skupin WG A Resilientní krajina a WG E Funkční biodiverzita. 

Jedním z důležitých faktorů určujících druhové složení a bohatost trávníků je struktura krajiny a její změny v minulosti. Přesto se tímto tématem zabývá jen velmi málo lokálních či regionálních studií. Kolegyně a kolegové M. Vymazalová, J. Divíšek, H. Skokanová a I. Axmanová proto na příkladu České republiky zkoumali, jak kontinuita a změny biotopů a využití krajiny v posledních 200 letech ovlivňují recentní druhové složení a druhovou bohatost středoevropských trávníků v lokálním a regionálním měřítku. 

Zejména během druhé poloviny 20. století došlo k zániku či drastickému snížení rozlohy mnoha cenných a zachovalých trávníků, pro které byla typická vysoká druhová rozmanitost. Přežívající fragmenty jsou tak ohroženy vymizením vzácných druhů. V současnosti dochází ke vzniku či obnově ploch s těmito biotopy, avšak výsledy neodhalily žádnou souvislost s dochovanými fragmenty trávníků s dlouhodobou kontinuitou.

Vymazalová, M., Divíšek, J., Skokanová, J. & Axmanová, I.: The impact of landscape and local land use changes on grassland of the Czech Republic over the past 200 years