Centrum pro krajinu a biodiverzitu

O Projektu

Hlavním cílem projektu DivLand je vytvoření a rozvoj výzkumného centra pro krajinu a biodiverzitu. To bude mít za úkol vytvořit podklady pro strategické rozhodování o budoucnosti české krajiny a přírody v kontextu klimatické změny. 

Náplň projektu DivLand

Poznání dosavadního vývoje přírody a krajiny, vyhodnocení aktuálních trendů proměňujících se ekosystémů nebo odhalování prostorového rozložení biodiverzity a ohrožujících faktorů – to jsou hlavní výzkumné úkoly, které projekt DivLand řeší. V rámci jejich řešení budou jednotlivé týmy navrhovat systémy monitoringu, připravovat sady hodnotících indikátorů a analyzovat existující i nově vytvářené databáze o krajině, jejích ekosystémech a biodiverzitě. Řešení projektu bude završeno návrhem strategických opatření, které je třeba pro udržitelnou správu krajiny, management ekosystémů a ochranu biodiverzity přijmout v souvislosti se změnami klimatu.

Náplň projektu - výzkumné činnosti

Komplexní hodnocení stavu a dynamiky krajiny, jejích ekosystémů a na ně vázané biodiverzity se stává součástí národních systémů sledování přírody a krajiny (např. UK National Ecosystem Assessment). Zároveň se rozvíjí interdisciplinární propojování dílčích analýz a výsledků z jednotlivých oborových studií s cílem dosáhnout co nejvíce ucelené představy o fungování a vzájemných vazbách procesů, které formují současný stav krajiny a přírody. V České republice však až na několik výjimek (např. Czech Terra) dosud nebyl nastaven takto komplexní systém, který by na hierarchické prostorové škále sledoval a hodnotil aktuální otázky fungování krajiny na celorepublikové úrovni, transformace a degradace klíčových ekosystémů (lesní ekosystémy, agrosystémy) až po specifické fenomény jakým jsou biologické invaze.

Předkládaný projekt si proto klade ambice na základě dílčích analýz rozdělených do pěti tematických pracovních skupin (working groups, WG: A. Resilientní krajina, B. Lesní ekosystémy, C. Agrosystémy a půda, D. Invaze a E. Funkční biodiverzita) koncentrovat klíčová zjištění a provést robustní syntézu provazující navzájem všechny podstatné výstupy. Řešení projektu počítá jednak s využitím stávajících databází a metod, ale především bude rozvíjet nové přístupy sledování a hodnocení stavu krajiny, ekosystémů a biodiverzity pomocí inovativních postupů dálkového průzkumu Země, monitoringu s využitím bezpilotních létajících prostředků (UAV), laserového skenování, dendrochronologických metod nebo prediktivního modelování.

Současně projekt cílí na vytvoření metadatové infrastruktury, která by umožňovala efektivní sdílení a využívání dat v oblasti ochrany přírody a krajiny a zároveň generovala databáze přímo využitelné jak pro praktické ochranářské činnosti, tak pro strategické plánování a politické rozhodování v otázkách managementu krajiny, ekosystémů i biodiverzity.

Významným úkolem předkládaného projektu proto bude interpretace nabytých znalostí také pro stakeholdery, zapojení široké veřejnosti do sběru a její zpětné informování o výsledcích, a konečně celkové zajištění transferu znalostí do příslušných ochranářských a managementových aplikací.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je vytvoření a rozvoj výzkumného centra, které bude generovat výstupy využitelné jak pro strategické plánování v oblasti ochrany přírody, krajiny a biodiverzity, tak pro řešení aktuálních problémů, které se v krajině a jejích ekosystémech objevují. Centrum si klade za cíl formulovat nové systémy monitoringu a vytvořit provázaný systém hodnocení jevů a procesů definujících současnou podobu krajiny, ekosystémů a na ně navázané biodiverzity. Tento široký rozsah témat je rozdělen do pěti pracovních skupin.

Cíl projektu - stručný popis

Hlavním cílem projektu je vytvoření výzkumného centra, které bude generovat výstupy využitelné jak pro strategické plánování v oblasti ochrany přírody, krajiny a biodiverzity, tak pro řešení aktuálních problémů, které se v krajině a jejích ekosystémech objevují.

Předmětem zájmu výzkumného centra jsou krajina, specifické typy ekosystémů (lesní ekosystémy, agroekosystémy) a biodiverzita, včetně fenoménu biologických invazí. Centrum si klade za cíl formulovat nové systémy monitoringu a vytvořit provázaný systém hodnocení jevů a procesů definujících současnou podobu krajiny, ekosystémů a na ně navázané biodiverzity.

Konkrétními cíli projektu jsou: (i) vývoj a etablování standardizovaného monitoringu krajiny na úrovni ČR, (ii) vyhodnocení dynamiky lesních ekosystémů a agrosystémů v kontextu změny klimatu, včetně míry jejich degradace, (iii) návrh komplexního hodnocení stavu a změn biodiverzity a identifikace významných faktorů jejího ohrožení, s důrazem na problematiku biologických invazí, (iv) rozvoj nástrojů komplexního monitoringu, vytvoření metodických podkladů pro strategické rozhodování a návrh managementových opatření ke zmírnění dopadů změny klimatu na krajinu a ekosystémy v podmínkách ČR.

Nástrojem k naplnění těchto cílů bude sdílení informací a dat, jejich syntéza a společná interpretace v rámci širokého multioborového týmu. Veškeré výstupy výzkumného centra budou prezentovány na webových stránkách, v rámci tematických workshopů a konferencí tak, aby bylo zajištěno co možná nejširší využití výsledků v rámci dotčených subjektů (MŽP, MZe, MMR, orgánů ochrany přírody ad.).

Jednání pracovní skupiny WG D – Invaze v září 2021.

Rozdělení témat

Předmětem zájmu výzkumného centra jsou krajina, specifické typy ekosystémů (lesní ekosystémy, agroekosystémy) a biodiverzita, včetně fenoménu biologických invazí. Na základě těchto témat je projekt rozdělen do těchto pracovních skupin (Work Groups A-E):

 • WG A – RESILIENTNÍ KRAJINA
 • WG B – LESNÍ EKOSYSTÉMY
 • WG C – AGROEKOSYSTÉMY A PŮDA
 • WG D – INVAZE
 • WG E – FUNKČNÍ BIODIVERZITA
 • WG F – SYNTÉZA

Tyto skupiny jsou dále rozděleny na pracovní balíčky (Work Packages). Viz organigram projektu:

Klíčoví lidé

Věcné řešení projektu koordinují vedoucí jednotlivých pracovních skupin:

 • WG A – Kateřina Černý Pixová (ČZU)
 • WG B – Kamil Král (VÚKOZ)
 • WG C – Jakub Houška (VÚKOZ)
 • WG D – Jan Pergl (BÚ AV ČR)
 • WG E – Karel Chobot (AOPK ČR)
 • WG F – Dušan Romportl (VÚKOZ)

Tento šestičlenný tým dohlíží na naplňování odborných činností a pomáhá koordinovat průřezové aktivity, kterých se často účastní týmy z více pracovních skupin.

Panelová diskuse části vedení projektu na zářijovém kick-off meetingu v Průhonicích 2021. Na fotografii:

RNDr. Dušan Romportl, Ph.D.

Ing. Kamil Král, Ph.D., D.E.S.S.

Ing. Kateřina Černý Pixová, Ph.D.

Ing. Jakub Houška, Ph.D., D.E.S.S.

Ing. Jan Pergl, Ph.D. 

Podklady pro komunikaci

Zde najdete podklady pro vnější komunikaci a prezentaci projektu: