DIVLAND

Centrum pro krajinu a biodiverzitu

DIVLAND

Centrum pro krajinu a biodiverzitu

DIVLAND

Centrum pro krajinu a biodiverzitu

Poslání projektu

Centrum pro krajinu a biodiverzitu svými výstupy pomůže orgánům ochrany přírody a krajiny v čele s Ministerstvem životního prostředí při řešení aktuálních problémů, které se v krajině a jejích ekosystémech objevují.

>

Čím se projekt zabývá?

DivLand se člení na pět tematických skupin: Resilientní krajina, Lesní ekosystémy, Agrosystémy & půda, Invaze a Funkční biodiverzita. Tyto skupiny jsou dále rozděleny do pracovních balíčků, které obsahují konkrétní aktivity. Jejich završením jsou typicky návrhy opatření, jak s krajinou a jejími ekosystémy do budoucna nakládat, aby zůstaly odolné a pestré i v časech globálních změn prostředí.

Kdo na projektu pracuje?

Projekt řeší konsorcium jedenácti výzkumných institucí, univerzit a rezortních organizací. Úkoly projektu tak řeší špičkové týmy odborníků, které se problematikou změn biodiverzity, dynamiky krajiny či fungování jednotlivých ekosystémů v ČR dlouhodobě zabývají. 

Lepší data, lepší nástroje, lepší rozhodnutí:

Proč tento projekt vznikl?

Podobně jako ostatní země musí být i Česká republika připravena na klimatickou změnu a s ní související procesy a rizika. Klíč k řešení celé řady problémů, které lze očekávat, leží v adaptačních a mitigačních opatřeních v krajině nebo změnách managementu vybraných ekosystémů. 

Pro odpovědná rozhodnutí v oblasti managementu přírody a krajiny však musí mít relevantní orgány (především Ministerstvo životního prostředí) k dispozici kvalitní informace, podpořené robustními daty. Databáze o využívání krajiny, struktuře a dynamice jednotlivých ekosystémů či stavu biodiverzity často existují, někdy je však nutné jejich doplnění, a především důkladné vyhodnocení a interpretace s cílem navržení potřebných opatření. S tímto cílem vznikl projekt DivLand – Centrum pro krajinu a biodiverzitu: pomůže sjednotit, doplnit standardizovat řadu dílčích databází a informací, které bude zpracovávat do užitečných výstupů (výzkumné zprávy, katalogy opatření, workshopy pro uživatele nebo knižní publikace). 

Projekt bude řešen 6 let v období 2021–2026.