V rámci pracovního balíčku WP E3 – Hodnocení biodiverzity probíhá porovnávání predikované a reálně zjištěné biodiverzity.

Na základě syntézy tzv. habitatových modelů (modelů potenciální distribuce druhů) vybraných skupin živočichů byla vytvořena jejich predikovaná diverzita v rámci České republiky v rozlišení 1 x 1 km (viz obrázek). Ve stejném prostorovém rámci pak byla odborníky z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) vyhodnocena zmapovaná diverzita – tedy počet druhů sledovaných taxonomických skupin reálně zaznamenaných v období od roku 2000 do současnosti.

Statistickým porovnáním obou výstupů pak vznikl podklad, který upozorňuje na oblasti, kde habitatové modely nadhodnocují (nebo naopak podhodnocují) stav zachycený daty Nálezové databáze ochrany přírody AOPK ČR.

Výstup tak může být užitečným nástrojem pro rozhodování, kam zacílit zvýšené mapovací úsilí nebo jak efektivně rozšířit kampaň Bílá místa biodiverzity o potenciálně zajímavé lokality.